Verksamhetsbeskrivning

135

Vår målgrupp är flickor och pojkar i åldrarna 14 - 19 år med begynnande missbruksproblem och psykosocial problematik.

HVB Marielund bedrivs utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Varje ungdoms resurser lyfts fram och det friska och fungerande synliggörs. Detta leder till att ungdomen uppmuntras att hitta sina egna strategier att hantera den verklighet de möter. Vi på HVB Marielund uppmärksammar och stärker framgångar och lösningsmönster istället för problemmönster.

Vi använder oss av miljöterapi. Vi strävar efter att skapa och upprätthålla en trivsam, trygg och tillitsfull miljö där det ska finnas möjlighet att bygga bra och goda relationer mellan personal och klienter. Den terapeutiska miljön är något som genomsyrar vardagen och knyter samman behandlingsmetoder, studier, sysselsättning och fritid. Målet är att klienterna ska få en stabil, fungerande och trygg vardag där klienten själv uppmuntras till att leda sitt eget förändringsarbete.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande som syftar till att genom ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minska stress och problemskapande beteende. Lågaffektivt bemötande går ut på att dämpa starka känslouttryck och minska antalet konfliktskapande situationer.

Sök